1659

Anononiem  (1659). Bruylofts-Liedt uit: “Hoorns Liedt-Boecxken, Vol stichtige Bruylofts-sangen, Met noch eenighe rijmen op het Leverken” (pagina 81-83). Rem Jansz Boerman (Alkmaar) 11 maart 2015


“2 Sinte Claes, die rijcke milde man, die is so goet van geven
Dat de Jonghe-luy hem loven met geraes.
Soud’ er dan gheen soete lieve vreugd’ van ons wordenbedreven
W’ hebben immer een veel goeder Sinte Claes:
Vredigh, vreughdigh, vroedt//Rijck van deught en goedt.
Schout en mijt al watmen mijden moet.”

“4 Daerom is hier sulcken groot geraes,gerammel en gebabbel,
Dattet dreunt en drillt soo singen wy Fa Sol:
Ja men geeft en goyt’er nu voor ons wel so veel goet te grabbel
’t Waer geen wonder kreegh’er een sijn Schoenen vol.
Wy zijn allegaer//Nu door hem en haer
Alsoo blijdt also of het Bruyloft waer.”


De volgende kenmerken komen in het boek voor: