Pluto

Weytingh en Brave 1860. “Europa” (pagina 266). Lagerwij (Amsterdam) 18 maart 2015


“De gedenkdag van den kinderlievenden bisschop werd voor eene halve eeuw in de meeste landen van Europa gevierd, en er bevond zich bijna geen burgergezin, waar hij op den 6den December niet persoonlijk verscheen, met de groote bisschopsmuts op het hoofd en voor het overige gehuld in een wollenkleed of in een beddelaken, vergezeld van zijnen minder heiligen dienaar, Pluto, Zwarteman, of knecht Ruprecht geheeten.”

Begeleiders Nederland/België