Schilderijen Knecht Ruprecht

1800 (J.J. Mettenleiter: Sint Nikolaus und Knecht) (Duitsland)

1844 (Duitsland)

ca. 1850 (Duitsland)

1850 (C. Burckardt) (Duitsland)

1880 (Sankt Nikolaus en Knecht Ruprecht bij een Russische familie) (Duitsland)

1880 (Ludwig Bechstein) (Duitsland)

1905 (Sammlung Ursula Kloiber) (Duitsland)

     

Bronnen (Illustraties)    Knecht Ruprecht