1841

Anslijn, Nicolaas (1841).¬†“Nieuw spel- of leesboekje, dienende, om de kinderen, reeds bij de eerste beginselen, ook in het lezen te oefenen, ten gebruike der scholen” (pagina 6). D. du Mortier en zoon (Leyden) 13 juni 2015


“Hebt gij wel ooit gezien, zei Jaap tegen Willem, hoe leelijk sint Nicolaas is. Wel jongen! daar kwam hij zoo zwart als een schoorsteenveger, met kettings omhangen, bij ons in de kamer. Loop, onnoozele jongen! zei Willem, men heeft u bang willen maken, er is geen sint Nicolaas. De man, die zoo heette, en die zoo veel goeds deed, is reeds lang gestorven: Het lekkers dat gij krijgt, koopen uwe ouders of vrienden.”


De volgende kenmerken zijn terug te vinden in het boek:
Bang maken (van kinderen)
Kettingen/ketenen
Snoepgoed
Zwart schmink


Literatuurlijst (V)