1837 (2)

Meerten, Anna Barbara e.a. (1837). “Nuttige en aangename mengelingen voor de jeugd” (pagina 62/63 en 72 t/m 74). G.J.A. Beijerinck (Gouda) 24 augustus 2015


“St. Nikolaas

Sint Nikolaas
Die lekkre Baas,
Zendt dit banket
Aan lieve Bet.

’t Komt, zoete kind!
Van uwen vrind,
Die ’t beste geeft
Van ’t geen hij heeft.

Zing nu, en spring
Uw’ kleinen kring,
’t Lachje om den mond,
Al hupp’lend rond.

Zijt altijd zoet
En wel gemoed,
Dan woont steeds pret
Bij lieve Bet.” 

 

“Sint Nikolaas

Een gesprek tusschen Jaantje en Annekee.

Jaantje

Wat is Sint Nikolaas toch goed!
Hij schenkt ons jaarlijks overvloed,
En keur van aardigheden;
Hij heeft, voorwaar! een’ milde hand,
Getuige zij deez’ volle mand:
Wat ben ik wel tevreden!

Kom lieve Kee! bekijk het toch! –
Een popje en ook een boekje nog,
Met andere fraaije dingen;
Dit gaf hij thans aan u en mij:
Wel, zusjeslief! ik ben zoo blij,
En moet van vreugde zingen!

Annekee

Kijk, lieve Jaanne! kijk, hoe veel 
Werd deze keer ons beider deel,
Van lekkers naar begeeren!
Maar ’t boekje, dunkt mij, dat het wint;
Want hierin is voor ieder kind
Voorzeker veel te leren

Jaantje

‘k Denk even zoo, mijn’ lieve Kee!
En ben er opgetogen mêe;
Hoe zoet ’t banket moog smaken,
Het boekje toch behaagt mij meest;
Want ieder, die ’t oplettend leest,
Zal ’t zeker wijzer maken.

Annekee

Maar wat met al die lekkernij?
Mamaatje zeê nog korts aan mij:
Te veel kon ligt ons hind’ren.
Ik weet al raad, vindt gij het goed,
Wij geven van dien overvloed
Een deel aan arme kind’ren.

Dan maken wij ook hen verblijd;
En, leeren wij voortaan met vlijt,
Dan moogt gij zeker denken,
Dat Sint Nik’laas de kindervrind,
Die alle lieve meisjes mint,
Een boekje ons weêr zal schenken.”


De volgend kenmerken komen terug in het boek:
Gedichten/liedjes
Geschenken geven
Snoepgoed
Zak/korf/mand


Literatuurlijst (V)